logo

Regulamin

Regulamin serwisu Chcetoo.pl

 

1. Użyte w regulaminie terminy oznaczają:

1.1 Serwis - serwis internetowy, który umożliwia publikowanie na swojej tablicy/liście wybranych przez Użytkownika Treści (zdjęć, opisów, linków do stron internetowych itd.) z takich źródeł jak dysk twardy Użytkownika, serwisy społecznościowe oraz inne serwisy internetowe, obserwowanie tablic/list innych Użytkowników, rezerwowanie prezentów oraz śledzenie aktywności innych Użytkowników.

1.2 Strony - Usługodawca oraz Użytkownik.

1.3 Usługodawca - właściciel serwisu, podmiot świadczący usługę dostępu do zasobów Serwisu znajdującego się pod adresem chcetoo.pl, to jest firma My Bizu Paulina Otczyk z siedzibą przy ul. Gen. W. Andersa 14/3, 40-341 Katowice, nr NIP 937-245-43-34.

1.4 Użytkownik - osoba fizyczna lub prawna, która korzysta z Serwisu.

1.5 Znajomy – Użytkownik, który dostał od innego Użytkownika zaproszenie do grona powiązanych z nim osób i to zaproszenie zaakceptował poprzez kliknięcie odpowiedniego linku.

1.6 Treści - pliki graficzne, grafiki, zdjęcia, opisy, linki do stron internetowych, dane, teksty, komentarze, wiadomości i inne treści publikowane w serwisie przez Użytkownika.

1.7  Usługa - usługa hostingu świadczona przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie oraz za pośrednictwem Serwisu, która polega na zapewnieniu Użytkownikowi narzędzia celem umieszczania i przechowywania zamieszczonych Treści.

1.8 Konto - indywidualny dla każdego użytkownika dostęp do serwisu za pomocą adres e-mail i hasła lub aplikacji Facebook, który każdy Użytkownik może stworzyć klikając opcję "Zarejestruj" na stronie Serwisu. Założenie konta umożliwia korzystanie z Usług Serwisu.  Zakładanie Konta Użytkownika polega również na zezwoleniu aplikacji Facebook publikowania postów na tablicy Użytkownika.

1.9 Regulamin - niniejszy regulamin dostępny dla wszystkich Użytkowników w wersji elektronicznej na stronie www.chcetoo.pl/regulamin.html

 

2. Postanowienia ogólne

2.1 Użytkownik wraz z rejestracją lub korzystaniem z usług serwisu Chcetoo.pl potwierdza, że:

a) zapoznał się z Regulaminem Serwisu,

b) akceptuje warunki niniejszego Regulaminu,

c) zobowiązuje się do przestrzegania zapisów Regulaminu,

d) zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z prawem,

e) dokonując Rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych dobrowolnie przez niego danych osobowych przez Usługodawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych,

f) dokonując Rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na publikowanie przez Usługodawcę Treści konta Użytkownika. Użytkownik może to prawo zawęzić jedynie do znajomych osób poprzez wybór profilu prywatnego swojego konta,

g) szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Serwisu.

2.2 Warunkiem Użytkowania oferty zgodnie z punktem 1.1 i 1.7 jest rejestracja użytkownika na stronie Serwisu. Do rejestracji Użytkownik potrzebuje ważnego adresu e-mail oraz hasła. Za alternatywną formę logowania do Serwisu uznaje się korzystanie z Serwisu za pośrednictwem danych dostępowych z serwisu Facebook, która to oznaczona jest prostokątem na stronie logowania z napisem „Zaloguj z facebook”.

2.3 Usługodawca, na bazie obowiązujących przepisów prawa, zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu świadczenia usług do osób, które ukończyły 18 lat.

2.4 Serwis poza adresem głównym www.chcetoo.pl dostępny jest również na zasadzie przekierowania pod adresami: www.chcetoo.com.pl; www.chcetoo.eu; www.chcetonaprezent.pl; www.chcetonaprezent.com.pl; www.cochcenaprezent.pl

2.5 Cały Serwis podlega ochronie prawnej w tym w szczególności: wszystkie znaki graficzne Serwisu, nazwa Serwisu, zawartość i układ stron Serwisu, oprogramowanie Serwisu.

2.6 Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego rejestrację.

2.7 Troska o poszanowanie przepisów prawa i praw osób trzecich jest dla nas bardzo ważna. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń lub podejrzeń o możliwości łamania przez kogoklowiek (czy to Usługodawcę, Użytkowników czy osoby trzecie) praw autorskich lub innych praw w Serwisie, prosimy o pilny kontakt e-mail: info@chcetoo.pl z operatorem Serwisu. Wszystkie takie zgłoszenia będą rozpatrywane priorytetowo.

2.8 W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, pierwszeństwo mają przepisy prawa.

 

3. Warunki korzystania z Serwisu:

3.1 Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

3.2 Zakres Usługi obejmuje przechowywanie przez Usługodawcę Treści, jakie zostały zamieszczone przez Użytkowników oraz umożliwienie dostępu do tych Treści innym Użytkownikom lub osobom trzecim po wpisaniu adresu e-mail Użytkownika w wyszukiwarce lub po zaakceptowaniu użytkownika do grona Znajomych.

3.3 Użytkownik zamieszczając w Serwisie Treści wyraża zgodę na wykorzystanie ich przez pozostałych Użytkowników w zakresie dozwolonego użytku osobistego.

3.4 Użytkownik Sewisu zobowiązany jest w szczególności do:

a) korzystania z wszelkich Treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie Treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę  i w przypadku szczegółowego oznaczenia źródła pochodzenia zamieszczonych Treści,

b) nie zamieszczanie Treści naruszających prawa autorskie lub własność intelektualną innych osób bez wyraźnej zgody autora/autorki umieszczanych Treści,

c)nie zamieszczania w Serwisie Treści prawne zakazanych, w tym w szczególności Treści prawnie zakazanych dla osób poniżej 18 roku życia, ponadto: Treści o tematyce pornograficznej, samobójczej, związanej z przemocą, w szczególności związanej z smookaleczeniem, nawoływaniem do przemocy w każdej postaci,

d) korzystania z Serwisu w sposób nie powodujący zakłóceń w jego pracy jak i w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz Usługodawcy z poszanowaniem ich dóbr osobistych.

3.5 Usługodawca ma prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usługi w ramach posiadanych możliwości technicznych oraz według planów rozwojowych Serwisu, bez pogarszania jakości świadczenia usługi, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.

 

4. Odpowiedzialność Użytkownika za zamieszczane Treści

4.1 Odpowiedzialność za zamieszczane Treści spoczywa wyłącznie na tej osobie, od której dana Treść pochodzi. Dotyczy to zarówno Treści stworzonych przez Użytkowników samodzielnie, jak i pochodzących z innych źródeł, a które za pośrednictwem serwisu Użytkownik zamieszcza, zachowuje, publikuje, i/lub przekazuje.

4.2 Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu zamieszczenia w ramach Serwisu odniesień do Treści, Komentarzy oraz Nazwy Użytkownika jak również za ich charakter. W szczególności nie mogą one naruszać dóbr osobistych i praw wyłącznych osób trzecich, a także postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

4.3 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za charakter zamieszczanych przez Użytkowników Treści jak i odniesień do Treści. Nie dokonuje również ich bieżącej weryfikacji pod kątem zgodności z Regulaminem i przepisami obowiązującego prawa. W przypadku roszczeń osób trzecich lub innych Użytkowników Serwisu w tym obszarze, całkowitą i wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik, który daną Treść (tę której dotyczy roszczenie) zamieścił lub opublikował.

4.4 Użytkownik deklaruje, iż w ramach korzystania z Serwisu, w odniesieniu do zamieszczanych przez siebie Treści, zwalnia Usługodawcę z wszelkiej odpowiedzialności wobec osób trzecich oraz rekompensuje poniesione przez Usługodawcę udokumentowane straty z tym związane.

4.5 W razie gdy Usługodawca (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi) zobowiązany zostanie do zapłaty jakiegokolwiek kary, rekompensaty, odszkodowania lub grzywny w związku z roszczeniami osób trzecich, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Usługodawcy wartość roszczenia oraz pokryć wszelkie poniesione przez Usługodawcę udokumentowane koszty związane z ujawnieniem uzasadnionych roszczeń innych Użytkowników oraz osób trzecich.

4.6 Użytkownik zwalnia Usługodawcę z żądania wszelkich roszczeń, które osoby trzecie mogą wysuwać wobec Usługodawcy twierdząc, że na stronie zamieszczane są Treści gwałcące prawa osób trzecich lub naruszające ustawowe przepisy łącznie z kosztami obrony prawnej. To samo tyczy się roszczeń wysuwanych z tytułu naruszenia poniższego Regulaminu.

4.7 Publikowane przez użytkownika Treści nie mogą naruszać dóbr osobistych i praw wyłącznych osób trzecich. Muszą ponadto stosować się do przepisów obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz postanowień niniejszego Regulaminu oraz.

4.8 Użytkownik deklaruje, iż w ramach korzystania z Serwisu, w odniesieniu do zamieszczanych Treści nie narusza żadnych praw osób trzecich (obojętnie jakiego rodzaju), żadnych regulacji prawnych oraz Regulaminu, a w razie gdy nie jest właścicielem praw do zamieszczanych treści, posiada wszelkie niezbędne przeniesione prawa, pozwolenia, zgody i tym podobne.

4.9 Użytkownik oświadcza, że w zakresie niezbędnym do korzystania z Serwisu oraz w ramach Treści, które zamieszcza, dysponuje niezbędnymi prawami w stosunku do zamieszczanych Treści w zakresie ich zapisywania, zamieszczania i/lub przekazywania w tym:

a) autorskimi prawami majątkowymi oraz prawami pokrewnymi do Treści stanowiących utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

b) prawami wyłącznymi w zakresie własności przemysłowej,

c) prawami w zakresie wykorzystywania wizerunków artystów i wykonawców,

d) prawami do oznaczania tytułami ww. utworów składających się na Treści oraz nazwiskami lub nazwami artystów, wykonawców lub ich zespołów.

4.10 Użytkownik, dodając zdjęcie (produkt lub prezent) ze strony internetowej, nie może w opisie zamieszczać odnośnika w postaci linku, ponieważ link ten dodaje się automatycznie do zdjęcia. Takie opisy z linkiem będą usuwane przez Usługodawcę serwisu, a powtarzające się zamieszczanie linków w opisie może skutkować nałożeniem blokady na konto lub usunięciem Treści oraz konta z serwisu.

4.11 Zabronione jest zamieszczanie w ramach Serwisu Treści, które naruszałyby jakiekolwiek prawa osób trzecich, a w szczególności prawa pozostałych Użytkowników Serwisu, w tym między innymi Treści które:

a) naruszałyby lub upubliczniały dane osobowe osób trzecich lub innych Użytkowników oraz rozpowszechniały ich wizerunek bez wymaganego przez prawo zezwolenia lub zgody osoby trzeciej,

b) gromadziłyby, zapisywałyby, dystrybuowałyby dane osobowe o innych Użytkownikach, chyba, że zainteresowani wyrażą na tego typu działania zgodę,

c) byłyby zamieszczone w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich; oraz polegałyby na celowym, uporczywym i długotrwałym działaniu skierowanym przeciwko danej osobie, którego celem jest upokorzenie i dezorganizacja jej życia (tzw. nękanie),

d) byłyby obraźliwe, wulgarne, perwersyjne, wywołujące nienawiść na dowolnym tle, rasistowskie, pornograficzne, nawołujące do przemocy oraz takie, które w każdy inny sposób mogłyby wyrządzić krzywdę lub szkodę, bądź stanowiłyby lub mogłyby być uznane za groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje,

e) naruszałyby Regulamin, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe,

f) zamieszczać Treści, które naruszałyby dobra osobiste osób trzecich, w szczególności prawa autorskie, prawa własności intelektualnej, patenty, znaki towarowe, tajemnice handlowe, prawa osobiste i prawa własności,

g) zamieszczać treści, co do których nie jest uprawniony,

h) podawać się za osobę, którą nie jest, lub podawać nieistniejący związek z taką osobą,

i) zamieszczać Treści, które stanowią reklamę, materiały promocyjne, wiadomości – śmieci, e-maili, smsów, listów łańcuszków oraz innych Treści, które stoją w opozycji do celu w jakim serwis powstał,

j) zamieszczać Treści, które stanowią produkt lub usługę np. porady prawne, e-booki, zeskanowane części książek, materiały szkoleniowe itp.

k) nagabywać, oczerniać, wpędzać w tarapaty lub zakłopotanie, rozprzestrzeniać nieprawdziwe informacje lub sprawiać przykrość Użytkownikowi lub osobie trzeciej.

4.12 W każdym przypadku gdy Usługodawca stwierdzi, iż Użytkownik zamieścił w Serwisie Treści niezgodne z postanowieniami Regulaminu może on:

a) usunąć Treści niezgodne z postanowieniami Regulaminu,

b) zablokować Użytkownikowi możliwość ponownego zamieszczania Treści,

c) usunąć Użytkownikowi Konto.

5. Ochrona danych osobowych

5.1  Tworząc Konto w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji Usługi przez Usługodawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

5.2 Dane osobowe Użytkowników znajdujące się w bazie danych Usługodawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji Usługi oraz wysyłce Newslettera. Newsletter będzie wysyłany jedynie do Użytkowników, którzy wyrazili na to zgodę i będzie wysyłany nie częściej niż dwa razy w miesiącu.

5.3 Użytkownik zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Usługodawca zapewnia każdemu Użytkownikowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

5.4 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia pełne realizowanie Usługi przez Usługodawcę.

5.5 Użytkownik samodzielnie decyduje w jakim stopni zawartość Jego Konta będzie widoczna dla innych Użytkowników i osób trzecich poprzez wybór w ustawieniach konta profilu prywatnego (widocznego tylko dla zaakceptowanego grona osób) lub profilu publicznego (widocznego dla wszystkich Użytkowników i osób trzecich). Ponadto Użytkownik może zadecydować, że dana Treść będzie widoczna tylko i wyłącznie dla niego poprzez wybór opcji „Chcę too!” (zamiast opcji „Chcę to na prezent”) podczas procesu dodawania wybranego produktu/prezentu do swojego Konta. Zawartość Konta Użytkownika będzie widoczna dla innych Użytkowników i osób trzecich po wpisaniu adresu e-mai Użytkownika lub wyborze (kliknięciu) Użytkownika z zakładki „Znajomi”.

5.6 Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Serwisu.

6. Postanowienia końcowe i techniczne warunki korzystania z Serwisu

6.1. Usługodawcy przysługuje prawo okresowego zawieszenia świadczenia Usługi w Serwisie w stosunku do wszystkich lub niektórych Użytkowników w związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych lub związanych z rozwojem Serwisu.

6.2 Usługodawca zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania Serwisu bez podania przyczyny informując o tym fakcie Użytkowników co najmniej 14 dni wcześniej.

6.3. Usługodawca ma prawo odstąpić od świadczenia Usługi w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, w szczególności zamieszczenia Treści o charakterze niedozwolonym czyli sprzecznych z przepisami obowiązującego prawa lub niniejszego Regulaminu.

6.4 Regulamin może ulec  zmianie. O treści zmian regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie głównej Serwisu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i następnie utrzymanie tej informacji na stronie głównej Serwisu przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych, zaś Użytkownicy posiadający Konto Użytkownika zostaną dodatkowo powiadomieni przez Usługodawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik posiadający Konto Użytkownika, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

6.5 Możliwe spory wynikłe pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem rozstrzygają sądy właściwe zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego.

6.6 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jedn. z dnia 17 maja 2006r. - Dz.U. Nr 90, poz. 631).

6.7 Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.07.2015 r.